Privacyverklaring

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING VESTIENS VELDHUIS ADVOCATENKANTOOR

TOELICHTING

In deze privacyverklaring wordt weergegeven hoe Vestiens Veldhuis Advocatenkantoor omgaat met uw persoonsgegevens. Vestiens Veldhuis Advocatenkantoor is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u vragen hebt hieromtrent, kunt u contact opnemen met Vestiens Veldhuis Advocatenkantoor, Koopmanslaan 31-08, 7005 BK Doetinchem, telefoon (0314) 33 43 49 of via email, info@vestiensveldhuis.nl.

Om uw privacy te waarborgen gaat Vestiens Veldhuis Advocatenkantoor zorgvuldig om met persoonsgegevens en neemt daarbij het bepaalde in de toepasselijke wet- en regelgeving in acht, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent onder meer dat:

• uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;

• de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot slechts enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor het doel of de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

• als dat noodzakelijk is u om uw uitdrukkelijke toestemming vraagt voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

• passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

• Vestiens Veldhuis Advocaten geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

– administratieve doeleinden;
– communicatie over de opdracht;
– het uitvoering geven aan een opdracht.

De grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens wordt gevormd door de opdracht zoals deze door u aan Vestiens Veldhuis Advocatenkantoor is verstrekt en zoals deze is vastgelegd in de overeenkomst van opdracht.

Voor de voornoemde doeleinden kan Vestiens Veldhuis Advocatenkantoor de volgende persoonsgegevens bij u opvragen en verwerken:
• voornaam;
• tussenvoegsel;
• achternaam;
• adres;
• emailadres;
• kopie identiteitsbewijs;
• BSN-nummer;
• bankgegevens;
• inkomensgegevens;
• telefoonnummer.

BEWAARTERMIJN

Vestiens Veldhuis Advocatenkantoor bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel of de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. In beginsel bewaart Vestiens Veldhuis Advocatenkantoor uw persoonsgegevens gedurende de looptijd van de opdrachtovereenkomst en tot maximaal twintig jaar daarna.

VERSTREKKING AAN DERDEN

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, kan Vestiens Veldhuis Advocatenkantoor aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hiervoor beschreven doeleinden. Voor zover vereist, zullen met de betrokken derden verwerkingsovereenkomsten worden gesloten. In gevallen waarin dat wettelijk verplicht is, zal Vestiens Veldhuis Advocatenkantoor uw gegevens aan derden verstrekken. Tevens kan Vestiens Veldhuis Advocatenkantoor uw persoonsgegevens delen met derden indien u daarvoor schriftelijk toestemming geeft.

BEVEILIGING

Vestiens Veldhuis Advocatenkantoor heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de door u aan Vestiens Veldhuis Advocatenkantoor verstrekte persoonsgegevens. Indien niet anders in de wet is voorgeschreven, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook heeft u het recht om door u verstrekte gegevens door Vestiens Veldhuis Advocatenkantoor te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een derde partij. Indien u aan Vestiens Veldhuis Advocatenkantoor toestemming heeft verleend voor de verwerking van persoonsgegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde in trekken.

KLACHTEN

Indien u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze schriftelijk kenbaar maken aan Vestiens Veldhuis Advocatenkantoor. Klachten worden afgehandeld conform de door Vestiens Veldhuis Advocatenkantoor gehanteerde kantoorklachtenregeling, die u op verzoek wordt toegezonden en tevens te raadplegen is op de website.

Comments are closed.